Aysun Demirez Güneri

adguneri@gmail. com

   
Kimdir

 

Aysun DEMİREZ GÜNERİ, Dr.Öğr. Üyesi

 

Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü

e-posta: adguneri@gmail.com

           

 

1967 Ankara’da doğdu. İlk, orta ve yüksek öğrenimimi Ankara’da tamamladı. 1985 yılında başladığı Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden,1989 yılında mezun oldu. Aynı yıl Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi’nde pedagojik formasyonunu tamamladı. Ocak 1990 - Ağustos 1993 tarihleri arasında çeşitli liselerde Edebiyat Öğretmenliği yaptı.

1992’de Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Türk Dili Ana Bilim Dalı’nda başladığı Yüksek Lisans öğrenimini 1995 yılında “Celil Memmedguluzade’nin Hikâyeleri”adlı tezini bitirerek tamamladı.

Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün Türk Dili Ana Bilim Dalı’nda doktora yaptı (2007). Doktora tez konusu “Yeni Uygur Türkçesinde Fiil Tamlayıcıları”dır.

1993’te Hacettepe Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu, Türkçe Birimi’nde okutmanlık görevine başladı. 2004-Ağustos 2009 tarihlerinde Birim Başkanlığı görevini yürüttü.

Hacettepe Üniversitesi’nde yabancı uyruklu öğrencilere Türkçe Hazırlık Dersleri dışında, 1999-2000 ve 2004-2005 öğretim yıllarında HÜ Eğitim Fakültesi öğrencilerine Türk Dili, Yazılı Anlatım, Sözlü Anlatım;1994-1995 ve 2002-2003 Öğretim yıllarında  Hizmet İçi Eğitim’de üniversite personeline “ Türkiye Türkçesi” dersleri verdi.1995-1996 öğretim yılında Bilkent Üniversitesi Bölge Ülkeleri Kurs Programları Direktörlüğü’nde  Iraklı Türkmenlere Yazılı ve Sözlü Anlatım dersleri okuttu. 1999’da TÜBİTAK tarafından yürütülen CEBİT Firması Vitamin CD’lerinin Türk dili editörlüğünde görev aldı.

 

Gazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü’nde 2006-2007 Öğretim yılı bahar, 2007-2008 ve 2008-2009 Öğretim yıllarında güz-bahar dönemlerinde Yeni Uygur Türkçesi Metin Aktarma, Yeni Uygur Türkçesi Konuşma, Yeni Uygur Türkçesi Metin İnceleme ve Yeni Uygur Türkçesi Kompozisyon(2006-2007 Bahar Dönemi) dersleriniverdi.Eylül 2009’da Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümünde Yrd.Doç. Dr. kadrosuna atandı. Bölüme atandığı tarihten sonra da Yeni Uygur Türkçesi Metin Aktarma, Yeni Uygur Türkçesi Konuşma, Yeni Uygur Türkçesi Metin İnceleme, Yeni Uygur Türkçesi Kompozisyon, Özbek Türkçesi Kompozisyon, Uygur Halk Edebiyatı, Uygur Edebiyat Tarihi; yüksek lisans programında Anlambilim ve Türkolojiye Giriş derslerini okuttu.Gazi Üniversitesi TÖMER’de 2009-2010 Öğretim Yılı Güz ve 2011-2012 Öğretim Yılı Bahar Dönemlerinde yabancı öğrencilere ve “Dilbilgisi” ve “Yazma” dersleri verdi.

Hâlen Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Çağdaş Türk Leh. ve Edebiyatları Bölümü’nde görevine devam etmektedir.

 

 

Dr. Öğr. Üyesi AYSUN DEMİREZ GÜNERİ’NİN YAYIN LİSTESİ 

1.      Yayınlar

      1.1.  Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

“Yeni Uygur ve Türkiye Türkçesinde Fiil Tamlayıcı İlişkileri (Verb-Complement Relation in New Uigur And Türkish Languages)” , Turkish Studies Academic Journal The Serial Of Special Volumes –Dictionaries, Erzincan, 2009,505-515.

“Yeni Uygur Türkçesinde Tabanlaşmış Birleşik Fiiller (Based Compound Verbs İn The New Uyghur Turkish)”, Gazi Türkiyat, Güz 2013/13:59-80.

“Yeni Uygur Türkçesinde Benzerlik İşlevli Yapım Ekleri (New Uyghur Similarity in Turkish Functional Production Attachments)”, Uluslar arası Uygur Araştırmaları Dergisi, S. 10, 2017, 14-21.

“Yeni Uygur ve Özbek Türkçelerinde “ Alla~Ollo” Kelimesinin Kavram Alanı ve “ Alla~ Ollo” ile Oluşturulmuş Birleşikler”( Conceptual Field of The Word ‘Alla~Ollo’ in New Uyghur and Uzbek Turkic and Combinations Created with ‘ Alla~Ollo’ ”, JASSS İnternational Journal of Social Science, Number:66- Spring II, 2018, 121-131.

     

      1.2. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

           

1. “Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde İşteş Fiiller”,Uluslararası Türkçe Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Gazi Mağusa, 27-28 Mart 2008, Uluslararası Türkçe Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu Bildirileri, Gazi Mağusa: Doğu akdeniz Üniversiyesi Yay., 2009.

 

2. “Verb-Complement Relation In Language Teaching”, Paris International Conference on   Education, Economy and Society, Paris, 17– 19 Temmuz 2008.

 

3. “Sovyetler Birliğindeki Uygur Edebiyatının Tarihi Seyri”, V.Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayı, Bilkent Üniversitesi, Kırcaali, 25-28 Eylül 2010, Ankara, 2010.

 

4.   “Yeni Uygur Türkçesinde Fiillerden Türetilmiş Kişi Adları”, VI. Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayı Bildirileri, 25-28 Eylül 2011 Erzurum, Ankara, 2011, s.169-177.

5.“Yeni Uygur Türkçesinde -GAn Sıfat- Fiil Eki”. VIII. Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayı Bildirileri, 25-28 Eylül 2013 Tiran, Ankara, 2013, s.257-271.

6.   “Yeni Uygur Türkçesinde Taban Hâline Gelmiş Filler: Aparmak Örneği”,  VII. Uluslararası Türk Dili Kurultayı, Ankara, 24- 28 Eylül 2012.

7.   “Güney-Doğu ( Uygur- Karluk ) Grubunda “Alla” Sözcüğünün Kavram Alanı”, 17th İnternational Conference on Turkish Linguistics September 3-5, 2014- Rouen, France.

 

8.   “Bir Dil Öğretim Kitabı: Uygur Tilidin Asas”, 9. Uluslararası Dünyada Türkçe Öğretimi; Çağdaş Türk Yazı dillerinin Öğretimi Sempozyumu, Bişkek 12-14 Mayıs Kırgızistan, 2011( Basılmak üzere gönderilmiştir 2018).

 

9.   “Yeni Uygur Türkçesinde Benzerlik İşlevli Yapım Ekleri”, “Uygur Türkleri: Dil, Tarih ve Coğrafya” Çağdaş Türklük Araştırmaları Sempozyumu, AÜ DTCF, Ankara, 2014.

 

10. “Azerbaycan Edebiyatında Kaçak Harekâtı ve Samuhlu Kaçak Memmedkasım”, 17 Kasım Atatürk’ün Elazığ’a Gelişinin 77. Yıl Dönümü Anısına Tarihten Günümüze Elazığ Uluslararası Kongresi, Elazığ, 17-19 Kasım 2014, Ankara: AKDTYK Atatürk Araştırma Merkezi, 2015.

11. “Yeni Uygur Türkçesinde /R/ Ünsüzünün Durumu”, X. Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayı Bildirileri, 28 Eylül- 1 Ekim 2015 Saraybosna, Ankara, 2015, s. 73-80.

12. “ Yeni Uygur Türkçesinde + IIK Ekinin İşlevleri ve + LIK Ekli Birleşik Ekler”, Actual Problems of Turkic Studies, Saint Petersburg State University Department of Turkic Philology, St. Petersburg, 2016, s. 161-170.

13. Göktürkler Döneminde Orta Asya’da İpek Yolu Vasıtasıyla Yayılan Veba (The Plague  Spreading Through The Silk Road İn Central Asia During The Term Of Turkic Knaghanate), Yükselen İpek yolu, II.C, Türk Yurdu Yay., Ankara, 2016, s. 104- 113.

14. “Yeni Uygur Türkçesinde Hayvandan İnsana Aktarma”, Bilkent Üniversitesi 11. Uluslararası Büyük türk Dili Kurultayı Bildirileri Kitabı(26-27 Eylül 2016-Budapeşte, Macaristan), Ankara, 2016.

15. “18. Yüzyılın Güzellik ve Sevgi Şairi Molla Penah Vaqıf”, 2017 Molla penah Vaqıf Anma yılı kapsamında Doğumunun 300. Yılında Molla Penah Vagif Anma Toplantısı (2.11.2017, Yer: Millî Kütüphane),  Kardeş Kalemler Dergisi, Ocak 2018.

16. “Yeni Uygur Türkçesinde Birleştirme Yoluyla Kavram Karşılama”, Köktürk yazısının Okunuşunun 125. Yılında Orhun’dan Anadolu’ya Uluslar arası Türkoloji Sempozyumu 1-7 Haziran 2018, Ulanbator, Moğolistan, Bildiriler Kitabı, I.Cilt, İstanbul: Kesit,  s. 599-607.

17. “Samed Vurgun ve Türkiye’de Onun Eserleri İle İlgili Çalışmalar”,  Doğumunun 110. Yılında XX. Yüzyıl Azerbaycan Edebiyatının Klasik Şairi Samed vurgun’u Anma Toplantısı (15 Kasım 2016, Saat: 15.00, Yer: TÜRKSOY Genel Sekreterliği Toplantı Salonu).Basılmamış Bildiri.

18. “Sovyetler Birliğindeki Uygur Edebiyatı ve Ahmetcan Aşiri’nin İdikut Romanı”, Ahmetcan Aşiri İDİKUT Kitap Tanıtım Toplantısı (23 Mart 2016, Saat 16: 00, Yer: Kazakistan Büyükelçiliği Salonu). Basılmamış Bildiri.

19. “Çağdaş Azerbaycan Şiir ve Hikâye Antolojileri”, Çağdaş Azerbaycan Şiir Antolojisi ve Çağdaş Azerbaycan Hikâye Antolojisi kitap Tanıtım Toplantısı (12 Temmuz 2016, Saat: 14.00-16.00, Yer: TÜRKSOY Konferans Salonu). Basılmamış Bildiri.

 

 

1.3.Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

1.4.1.3.1.Kitaplar:

 

1.3.1.1.Aktarılan Kitaplar:

1.      Celil Memmedguluzade, Danabaş Köyü, Bengü Yayınları: 4, Ankara, 2008,183 s.

 

2.      Hanlar Bayramov. Samuhlu Kaçak Memmed Kasım, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara.2014, 226 s.

 

3.      Pervin, Anar’ın Dünyası, Bengü Yayınları: 138, Ankara, 2016, 279 s.

 

 

1.3.1.2.Kitap Bölümleri:

 

2.      Yabancı Öğrenciler İçin Türkiye Türkçesi Metinleri, Hacettepe Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Türkçe Birimi Yayınları, Ankara,1996 (Hasan Avni Yüksel, Reşide Gürsu, İbrahim Öküzcü, Aydan Umunç ile birlikte), 140 s.

 

3.      Yeni Uygur Türkçesinde Yansıma Fiiller Üzerine Yapısal Bir İnceleme, “Prof.Dr. Leyla Karahan Armağanı”, Akçağ Yayınları, 2013.

 

 

4.      Yeni Uygur Türkçesinde Oluş Biçimleri ve Temaları Bakımından Yansıma Fiiller, Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümünden Doç. Dr. Şahin Gürsoy Anı Kitabı, Ankara, 2012.

 

5.      “Uygur Yazarı Ziya Samedi’nin Doğumunun 100. Yılı”, Təuyelsiz Kazakstandaqı Uygır ədebiyeti, M. O. əuezov Atındaqı ədebiyet Jəne Öner İnstitutı, Almatı, 2015, s.171-180. (Aynı yazı Kardeş Kalemler Dergisi, Şubat 2015, S.98’de de bulunmaktadır.)

 

 

 

1.4.Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 

2.      Doğu Türkistan ve Rabia Kadir, Türk Yurdu, S.336, Ağustos 2015, s.18-20.

 

3.      Rabia Kadir ile Söyleşi, Türk Yurdu, S.336, Ağustos 2015, s.21-24.

 

                 

 

      1.5.Kitap Kritiği

1.      Fuzulî  ile İlgili Yeni Bir Eser, Millî Folklor Dergisi, S: 38, Yaz/1998,  s. 140- 143.

 

2.      Erkin Emet, Doğu Türkistan Uygur Ağızları, Dil Araştırmaları Dergisi, S. 4, Bahar/2009, s. 182-184.

 

3.       Abdulla, Kamal, Dilçiliye Seyahat. Dilci Olmayanlar Üçün Dilçilik, Dil Araştırmaları Dergisi, S.6, Bahar 2010, s.242-245.

 

4.      Dilçilik Ensiklopediyası, Gazi Türkiyat Dergisi, S.12, Bahar 2013, s.220-227.

 

5.      Yeter Torun, Türkçede Gelecek Zaman ve Kiplik Özellikleri, Dil Araştırmaları Dergisi, S.16, Bahar 2015, s.323-327.

 

1.6.  Diğer yayınlar

 

1.      Nazif Gahrımanlı, Karasubazarlı Profesör ( Bekir Çobanzade’ nin Hayatı ve Edebî Şahsiyeti) Emel Dergisi, S : 210, Eylül-Ekim 1995, s. 4-22.

2.      Posta Kutusu ( Celil Memmedguluzade ), Kardeş Kalemler Dergisi, S: 7, Temmuz 2007,   s. 48-51.

 

4.      Celil Memmedguluzade’nin Hayatı, Kardeş Kalemler Dergisi, S:7, Temmuz 2007, s. 46-47.

 

5.       Uygur Yazarı Ziya Samedi’nin Doğumunun 100.Yılı, S. 98, Şubat 2015, s.65-70. (Bu yazı Almatı- Kazakistan’da Təuyelsiz Kazakstandaqı Uygır ədebiyeti (2015) isimli kitapta bölüm olarak yayımlanmıştır).

 

6.      Qebre Béşidiki Çüş (1993; 1994) kitaptan alıntılanan “Méniň Oqutġuçim” isimli hikâye, “Öğretmenim” başlığıyla aktarılmış Hacı Bayram Veli Üniversitesi ÇTLE Bölümü öğretim üyeleri tarafından yayımlanacak kitap için gönderilmiş, henüz basılmamıştır.

 

7.      “Füsun Menşure ve Konforlu Yalnızlık Kitabı Üzerine”, www. Kirmizilar.com.tr / 18.04.2018.

 

 

      1.7.    İdari Görevler

      (Eylül2004-Ağustos 2009) - HÜ Yabancı Diller Yüksekokulu Türkçe Birimi Başkanlığı.

      (Aralık 2011-Ekim 2014) – Güney- Doğu Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Ana Bilim Dalı Başkanlığı.

      ( Ekim 2016- Devam ediyor)- GÜ Asya Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcılığı.

 

     

 

 

 

 

Bu sitedeki yazıları >>>